งานวิจัยและพัฒนา


Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมการแข่งขันและการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมนักวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

ด่วนที่สุด!!! ติดตามรายงานความก้าวหน้า

 

ภาพข่าวและกิจกรรม

– ภาพข่าวและกิจกรรม 1

ภาพข่าวและกิจกรรม 2

ภาพข่าวและกิจกรรม 3

ภาพข่าวและกิจกรรม 4

ผังยุทธศาสตร์

ผังยุทธศาสตร์-57

 

ทุนวิจัย

ทุนโครงการปริญญาเอก

 

แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย

การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการมทร.

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ วารสารวิชาร ราชภัฎกาญจนบุรี

เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต

เชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิต

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับอาจารย์

– สำหรับนักศึกษา

  • แบบฟอร์ม 1
  • แบบฟอร์ม 2
  • แบบฟอร์ม 3

โทร 0- 2282-9009-15 ต่อ 6870-1 โทรสาร 0-2628-5204 E-mail : mct.rmutp@hotmail.com (Website For Education)