ดาวน์โหลดคำร้อง


Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Downloads-icon   ทสม.บศ.01     คำร้องทั่วไป

Downloads-icon   ทสม.บศ.02     คำร้องขอลงทะเบียนเรียน

Downloads-icon   ทสม.บศ.03     คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ

Downloads-icon   ทสม.บศ.04     คำร้องขอเพิ่ม – ลดรายวิชา

Downloads-icon   ทสม.บศ.05     คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

Downloads-icon   ทสม.บศ.06     คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

Downloads-icon   ทสม.บศ.07     คำร้องขอลาพัก/กลับเข้าศึกษา

Downloads-icon   ทสม.บศ.08     คำร้องขอกลับเข้าศึกษา (กรณีพิเศษ)   /  Downloads-icon ดาวน์โหลดเอกสารแนบคำร้อง

Downloads-icon   ทสม.บศ.09     คำร้องขอลาออก

Downloads-icon   ทสม.บศ.10     คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

Downloads-icon   ทสม.บศ.11     คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทะบียน (เปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ)

Downloads-icon   ทสม.บศ.12     คำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต

Downloads-icon   ทสม.บศ.13     คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

Downloads-icon   ทสม.บศ.14     คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

Downloads-icon   ทสม.บศ.15     คำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์

Downloads-icon   ทสม.บศ.16     คำร้องขอสอบประมวลความรู้

Downloads-icon   ทสม.บศ.17     คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

Downloads-icon   ทสม.บศ.18     คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

Downloads-icon   ทสม.บศ.19     คำร้องขอปรับหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

Downloads-icon   ทสม.บศ.20     คำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา

Downloads-icon   ทสม.บศ.21     คำร้องขอตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (IOC)

Downloads-icon   ทสม.บศ.22     คำร้องขอตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

Downloads-icon   ทสม.บศ.23     คำร้องขอส่งหลักฐานยืนยันการสำเร็จการศึกษา

Downloads-icon   ทสม.บศ.24     แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ