Admissions

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560


dfgfgdf

จุดเด่นของหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ในเชิงวิชาการ และมีประสบการณ์ในการทำงานจริงด้านการสื่อสารการตลาด
ทุกวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามีการเชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดแนวคิดการสื่อสารการตลาดจากประสบการณ์จริงอย่างน้อย 4 ท่านต่อ 1 ภาคการศึกษา
มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการทำงาน และเอื้อต่อการเรียนวิชาสัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านสื่อสารการตลาดมาก่อนรายละเอียดหลักสูตร 

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 pdf Button
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 pdf Button
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 pdf Button

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร14138025_1221289024610939_6420204870114830876_o

  • 15  ธันวาคม 2559 – 1 พฤษภาคม 2560

วิธีการคัดเลือก 

  • พิจารณาจากใบสมัคร การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

เปิดภาคการศึกษา 

  • 26  มิถุนายน 2560

วันและเวลาเรียน 

  • วันเสาร์   เวลา 09.00 – 20.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  • pdf Button

ดาวน์โหลดใบสมัคร

  • pdf Button

11949847771696668271pill-button-green_benji__01.svg.hi    dangky-button

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6863, 6834 หรือ 08-5063-0647   อีเมล : gradmct.rmutp@gmail.com