เกี่ยวกับเรา


Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

ประวัติคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

       Builder

TH
               คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีรากฐานมาจากการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการโฆษณาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ที่วิทยาเขตพณิชยการพระนครเดิม โดยได้ผลิตบุคลากรนักปฏิบัติงานเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชน ในด้านต่างๆ เช่น Production House ช่างภาพ ตากล้อง บริษัทออร์แกนไนซ์  นักจัดรายการวิทยุ นักโฆษณา ฯลฯ จนมาถึงในปี 2546 เพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม จึงได้ขยายการจัดการศึกษา จากระดับ ปวส. เป็นระดับปริญญาตรี คือ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการด้านสื่อสารมวลชนที่มีจุดเน้นคือมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากรากฐานที่เข้มแข็งที่มีความเป็นมาอันยาวนานและประกอบกับบุคลากรทางการสอนที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญด้านการสอน ทำให้บัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพอย่างกว้างขวาง

 

 EN

Faculty of Mass communication technology has roots in academic education in advanced diploma level (advertising) since 2515 at the Bangkok Commercial Campus. Many practitioners have been trained to work in professional media field such as Photographer, Production House, Organizer Company, DJ Radio, Advertising and etc. Until the year 2546 in order to meet the needs of society and industry. The field of education has expanded from diploma degree to High-level degree in Faculty of Mass Communication Technology which aims to produce high quality graduates in mass communication fields with a focus in technological expertise of the strong foundation and combined with experienced teaching staffs. These factors make the graduates from the Faculty of Mass Communication Technology is an extensively recognized in professional mass communication industry. RMUTP, The faculty of Mass Communication Technology aims to produce graduates in mass communication fields that have good quality and superior. Moreover the graduates need to have creativity, corporate social responsibility, integrity, ethics and creativity.

 

วิสัยทัศน์ : “ผลิตนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ”

ปรัชญา : “ผลิตบัณฑิตสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาสังคม”

ปณิธาน : “มุ่งมั่นเป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน ด้วยเทคโนโลยีเชิงบูรณาการพัฒนานักปฏิบัติการสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม”

นโยบายการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

1. ด้านการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HED) และให้สอดรับกับการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยกำหนดเป้าหมายในการผลิตนักสื่อสารมวลชนที่มีความรู้ มีทักษะ ในอาชีพอย่างมืออาชีพ รวมทั้งต้องสามารถใช้เทคโนโลยีได้ และ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

2. ด้านการวิจัย ผลิตงานวิจัยประยุกต์โดยเป็นการวิจัยในวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ผลักดันให้อาจารย์ในคณะฯ ทำวิจัยโดยเน้นแหล่งการหาทุนวิจัยจากภายนอก รวมทั้งต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในการเรียนการสอน และเพื่อสังคม

3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมให้มีงานบริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งโครงการที่หารายได้ในลักษณะที่จัดทำโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะแก่ประชาชนที่สนใจในวิชาชีพสื่อสารมวลชน

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

5. ด้านบริหารจัดการพัฒนาองค์กร ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการบริหารงานในทุกๆ ด้านให้เป็นแนวทางการบริหารงานในเชิงรุกภายใต้ระบบธรรมาภิบาล เน้นการบริหารงานแบบรวมศูนย์ และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop Service) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อได้รับความสะดวกสบาย