ประกาศ /ระเบียบ /ข้อบังคับ

ประกาศ

pdf_icon  ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559

pdf_icon  ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559

pdf_icon  ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2559

pdf_icon  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การลงโทษนักศึกษาที่คัดลอกวิทยานิพนธ์/ผลงานการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

pdf_icon  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ พ.ศ.2557

pdf_icon  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556

pdf_icon  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) (ภาคสมทบ) พ.ศ.2553

pdf_icon  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พ.ศ.2552


ระเบียบ

pdf_icon  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2550


ข้อบังคับ

pdf_icon  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3)

pdf_icon  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 2)

pdf_icon  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549