งานทะเบียน

[section background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

หน่วยงานภายใน

 

เอกสารประกอบ SAR

DOWNLOAD แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

1. ข้อกำหนดในการยื่นแบบสอนชดเชย 

2. ขออนุมัติให้เกรด-I

3. คู่มือการจัดหลักสูตร_TQF

4. คู่มือการส่งเกรดผ่านเว็บไซต์

5. ตัวอย่างการคำนวณค่าสอน

6. แบบแก้เกรด-I

7. แบบขอสอนชดเชย

8. แบบใบปะหน้าข้อสอบ

9. แบบฟอร์มใบส่งข้อสอบ

10. แบบส่งเกรดเพิ่มเติม

11. ใบแจ้งทุจริต

12. กำหนดการส่งภาระงานวิชาการ

13. หลักเกณฑ์การศึกษาต่อ2

14. ปฏิทิน-57

DOWNLOAD แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

1. ตัวอย่างร่างหนังสือราชการ

2. แบบขอคืนสภาพ-นศ

3. แบบขอเทียบโอนรายวิชา

4. แบบขอผ่อนผันค่าเทอม

5. แบบขอเพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน-การลงทะเบียนเรียน(0 downloads) 

6. แบบขอรักษาสภาพ-นศ

7. แบบขอเรียนข้ามคณะ

8. แบบขอเรียนข้ามสถานศึกษา

9. แบบขอลงทะเบียนเรียน+ชำระเงินล่าช้า

10. แบบขอลงทะเบียนเรียนเกิน-22-หน่วยกิต

11. แบบขอลาออก

12. แบบขอเอกสารการศึกษา

13. แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์

14. แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุสำนักงาน

15. แบบคำร้องขออนุญาตสอบทดแทน

16. แบบคำร้องทั่วไป-คณบดี

17. แบบคำร้องทั่วไป-ทำบัตรนักศึกษาสำรอง

18. แบบคำร้องทั่วไป-เปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล

19. แบบลาพักการศึกษา

20. ปฏิทิน-57

หลักสูตรที่เปิดสอน

– ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ภาคปกติ ตลอดหลักสูตร 4 ปีต่อเนื่อง

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ปทฆ.)

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ปทว.)

3. สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปทม.)

– ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

[/section]