คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ลำดับที่

ดาวน์โหลด

ไฟล์

1.
pdf Button
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
2.
pdf Button
แบบตัวอักษร (Font)  “Th Saraban New”
3.
Downloads-icon
โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF  “Foxit Reader”
4.
pdf Button
ตัวอย่างรูปเล่มสมบูรณ์

คลิป VDO สาธิตการติดตั้ง Font 

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=JUoXnTC5l-s

 


*นักศึกษาต้องติดตั้ง  Font ให้เรียบร้อยก่อนการใช้ Template

 

ลำดับที่

ดาวน์โหลด

แม่แบบ (Template)

1.
ms-word-quiz
ปกนอก
2.
ms-word-quiz
ปกใน
3.
ms-word-quiz
หน้าอนุมัติ
4.
ms-word-quiz
บทคัดย่อ
5.
ms-word-quiz
กิตติกรรมประกาศ
6.
ms-word-quiz
สารบัญ
7.
ms-word-quiz
สารบัญตาราง
8.
ms-word-quiz
สารบัญภาพ
9.
ms-word-quiz
เนื้อหา
10.
ms-word-quiz
บรรณานุกรม
11.
ms-word-quiz
ภาคผนวก
12.
ms-word-quiz
ประวัติผู้วิจัย