การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษา

  pinประกาศจากงานบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เรื่องการลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. นักศึกษาปัจจุบัน ให้ดำเนินการลงทะเบียนโดยการนำใบลงทะเบียนมาชำระเงินที่ฝ่ายการเงินคณะ (เนื่องจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ขัดข้อง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยไม่มีค่าปรับ (นอกเวลาไม่สามารถชำระเป็นเงินสดได้ให้ซื้อแคชเชียร์เชคสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”) ใบลงทะเบียนตามไฟล์ด้านล่างนี้                                                                                                                                                                                          +ใบลงทะเบียนรุ่น 5             +ใบลงทะเบียนรุ่น 6  
  1. นักศึกษาเก่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (รุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น 4)  ให้ดำเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.– 11 ก.พ. 2559 โดยการเขียนคำร้องขอรักษาสภาพและชำระเงินที่งานการเงินคณะในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น.

           + คำร้องขอรักษาสภาพ