รายละเอียดหลักสูตร


Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

Warning: Missing argument 2 for Responsive_Lightbox_Frontend::vc_shortcode_content_filter_after(), called in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-includes/class-wp-hook.php on line 288 and defined in /var/www/virtual/grad/grad2014/wp-content/plugins/responsive-lightbox/includes/class-frontend.php on line 1446

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างแผนการศึกษาปีการศึกษา

 

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
หลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ข้อมูลทั่วไป
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
ภาษาอังกฤษ              Master of Arts Program in  Marketing Communication
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):            ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย):             ศศ.ม. (การสื่อสารการตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):       Master  of  Arts (Marketing Communication)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):        M.A. (Marketing Communication)
3.   วิชาเอก (ถ้ามี)
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36  หน่วยกิต
5.  รูปแบบของหลักสูตร
5.1   รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตร 2  ปี
5.2   ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
               จำนวนหน่วยกิต               รวมตลอดหลักสูตร    36  หน่วยกิต
               โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้

1.   แผน  ก    แบบ  ก 2
แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2 คือ การเรียนรายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการสอบประมวลความรู้เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร
1)   วิชาบังคับ                           15      หน่วยกิต
2)   วิชาเลือก                              9       หน่วยกิต
3)   วิทยานิพนธ์                        12      หน่วยกิต
2.  แผน  ข
แผนการศึกษา แผน ข คือ การเรียนรายวิชาและการทำสารนิพนธ์ รวมทั้งการสอบประมวลความรู้เมื่อเรียนครบตามหลักสูตร
1)   วิชาบังคับ                          15      หน่วยกิต
2)   วิชาเลือก                            15     หน่วยกิต
3)   การค้นคว้าอิสระ                 6      หน่วยกิต
   –    รหัสวิชา
 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก   XX-XXX-XXX   มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2   เป็นรหัสคณะ ( 08 = คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
หลักที่ 3  เป็นรหัสสาขาวิชา  (0 = ไม่ระบุสาขาวิชา    8 =   สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด)
หลักที่ 4  เป็นรหัสหมวดวิชา   (0  =  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    1 =  หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5  เป็นรหัสกลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ   (1 =  วิชาบังคับ   2 = วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   3-9 =  วิชาเลือก)
หลักที่ 6  เป็นปีที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8  เป็นลำดับรายวิชา
   –    รหัสวิชา
—  หมวดวิชาบังคับ          จำนวน  15    หน่วยกิต    ประกอบด้วย

08-811-501 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategy

3(3-0-6)

08-811-502

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications

3(3-0-6)

08-811-503

ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารการตลาด
Marketing Communication Research Methodology

3(3-0-6)

08-811-504

การจัดการการสื่อสารการตลาด
Marketing Communication Management

3(3-0-6)

08-811-505

สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Seminar

3(3-0-6)

 

 

 —  หมวดวิชาเลือก    ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ให้ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
(แผน  ก  แบบ ก 2   เลือก  9  หน่วยกิต    แผน  ข  เลือก  15  หน่วยกิต)

08-813-501 การรณรงค์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Campaign

3(3-0-6)

08-813-502

กฎหมาย และจริยธรรม ด้านการสื่อสารการตลาด
Laws and Ethics of Marketing Communication

3(3-0-6)

08-813-503

การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค
Consumer Insight

3(3-0-6)

08-813-504

การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร
Image and Reputation Management

3(3-0-6)

08-813-505

การจัดการความผูกพันกับลูกค้า
Customer Engagement Management

3(3-0-6)

08-813-506

การจัดการการตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing Management

3(3-0-6)

08-813-507

การจัดการประเด็นและภาวะวิกฤต
Issue and Crisis Management

3(3-0-6)

08-813-508

การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
Persuasive Communication

3(3-0-6)

08-813-509

การบริหารโครงการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communications Project Management

3(3-0-6)

08-813-510

การศึกษาเฉพาะบุคคล
Individual Study

3(3-0-6)

 —  วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ     

08-812-601 วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-0-36)

08-812-602

การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6(0-0-18)

—  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     

08-800-501 หลักการสื่อสารเชิงบูรณาการ
Principles of Integrated Communications

3(3-0-6)

08-800-502

การจัดการการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Management

3(3-0-6)

หมายเหตุ  :

  1. การลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
  2. ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในด้านการสื่อสาร แต่ถ้าสำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ให้เรียนวิชาปรับพื้นฐาน  08-800-501
  3. ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในด้านบริหารธุรกิจ แต่ถ้าสำเร็จการศึกษาด้านการสื่อสาร ให้เรียนวิชาปรับพื้นฐาน 08-800-502
  4. ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในด้านบริหารธุรกิจและด้านการสื่อสารให้เรียนวิชาปรับพื้นฐาน    08-800-501  และ  08-800-502
  5. ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนต้องเรียนในภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และต้องมีผลการเรียนเป็น S

              3.1.4.   แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1.  แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

08-811-501

กลยุทธ์การตลาด

3

3

0

6

08-811-502

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

3

3

0

6

08-811-503

ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารการตลาด

3

3

0

6

08-811-504

การจัดการการสื่อสารการตลาด

3

3

0

6

รวม

12

12

0

24

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 36

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

08-811-505

สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

3

3

0

6

08-xxx-xxx

วิชาเลือก  (1)

3

3

0

6

08-xxx-xxx

วิชาเลือก  (2)

3

3

0

6

08-xxx-xxx

วิชาเลือก  (3)

3

3

0

6

รวม

12

12

0

24

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 36

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

08-812-601

วิทยานิพนธ์

6

0

0

18

รวม

6

0

0

18

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 18

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

08-812-601

วิทยานิพนธ์

6

0

0

18

รวม

6

0

0

18

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 18

 

3.1.4.2.  แผน ข

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

08-811-501

กลยุทธ์การตลาด

3

3

0

6

08-811-502

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

3

3

0

6

08-811-503

ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารการตลาด

3

3

0

6

08-811-504

การจัดการการสื่อสารการตลาด

3

3

0

6

รวม

12

12

0

24

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 36

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

08-811-505

สัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

3

3

0

6

08-xxx-xxx

วิชาเลือก  (1)

3

3

0

6

08-xxx-xxx

วิชาเลือก  (2)

3

3

0

6

08-xxx-xxx

วิชาเลือก  (3)

3

3

0

6

รวม

12

12

0

24

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 36

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

08-812-602

การค้นคว้าอิสระ

3

0

0

9

08-xxx-xxx

วิชาเลือก  (4)

3

3

0

6

08-xxx-xxx

วิชาเลือก  (5)

3

3

0

6

รวม

9

6

0

21

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 27

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

08-812-602

การค้นคว้าอิสระ

3

0

0

9

รวม

3

0

0

9

ชั่วโมง / สัปดาห์  = 9